zákaznická linka: +420 777 683 826

Charakteristika jazykových úrovní a podle čeho učíme

Nabízené kurzy v jazykových úrovních A1-B1 a kurzu „Maturant“ v jazykové úrovni B1 se řídí kritériemi jazykových úrovní A1-B1 společného evropského vzdělávacího jazykového rámce a požadavky státní maturitní zkoušky z cizího jazyka.

Učebnice Deutsch 1,2 /Kettnerová, Tesařová/, podle které se učíme, je zařazena do seznamu učebnic pro střední školy a je schválena MŠMT pro výstupy k maturitní a dalším certifikovaným zkouškám. Cena učebnice není zahrnuta v ceně kurzu. V kurzu „Maturant“ poskytujeme učební materiály zdarma. Jsou to zadání didaktických testů, strukturovaných písemných prací a zadání k ústí části maturitní zkoušky.

Jazyková úroveň A1

Gramatika - časování v přítomném čase sloves sein a haben, modálních, slabých a silných sloves, skloňování podstatných jmen v j.č a v mn.č. po členu určitém, neurčitém a po přivlastňovacím zájmenu a zájmenu kein, rozkazovací způsob u slabých a silných sloves, zájmena osobní v 1., 3. a 4.pádě, číslovky 1-100000000, předložky s 3.pádem, stavba věty oznamovací a tázací, zápor nicht a kein, neurčitý podmět „man“ , vazba es gibt.

Konverzace - představování, pozdravy, země, obyvatelé , rodina, koníčky volný čas, dny, měsíce, roční období, oblečení, nákupy, cestování, dopravní prostředky, ubytování v hotelu.

Jazyková úroveň A2

Gramatika - začínáme s minulými časy všech typů sloves, časování zvratných sloves, slabé skloňování, stupňování přídavných jmen a příslovcí, látková podstatná jména, slovesa s odlučitelnými a neodlučitelnými předponami, předložky s 3. a 4.pádem a se 4.pádem, časové údaje, závislý infinitiv, souřadící a některé podřadící spojky.

Konverzace - v restauraci, objednání jídla a pití, situace v obchodě a v obchodním domě /potraviny, ovoce, zelenina, oblečení, boty, drogerie, papírnictví, oblečení/, prohlídka města, památky, popis cesty, sport a využití volného času.

Jazyková úroveň B1

Gramatika - perfektum a préteritum všech typů sloves, základní slovesné vazby, zájmenná příslovce tázací a ukazovací, použití slovesa „ werden“- budoucí čas, trpný rod průběhový a stavový, příčestí minulé a přítomné, konjunktiv préterita a plusquamperfekta, časové věty, věty vztažné, souvětí s als, wenn, nachdem, další významy způsobových sloves.

Konverzace - kulturní život ve městě, fauna a flora, komunikační prostředky, škola, předměty, přehled škol, psaní krátkých dopisů, vzkazů, mailů, článků do novin, ucházení se o místo, životopis, narozeninová oslava, pohoštění, odpověď na inzerát, pozvánka, objednávka, telefonní rozhovory, cestování po Evropě, po světě.

Herzlich willkommen

Herzlich willkommen

Ing. Bc. Helena Maloňová, lektorka kurzů ...více

Pronájem učebny

Nabízíme o prázdninách i po celý školní rok učebnu 25 m2 pro účely školení, výuky jiných cizích ...víceCopyright © 2019 Jazyková škola Brno, jazykové ministudio u Mendelu, "němčina výhodou"